cec.org.vn

Sơ đồ bộ máy

1. Phòng hành chính – tổng hợp

2. Phòng nghiệp vụ xuất khẩu lao động

3. Phòng tài chính kế toán

4. Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho lao động đi làm việc ở nước ngoài.

5. Chi nhánh thành phố HCM

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *